/
SCROLL

Camping

Kom med husvagn eller husbil och utnyttja vår härliga camping. Nära skidsystem, längdspår och underbar natur. Hos oss kan du parkera helår, halvår eller enstaka dygn. På denna sida hittar du all information du behöver för campingen i Riksgränsen.

Boka campingplats

Riksgränsens camping, som består av ca 130 husvagnsplatser, ligger alldeles intill sjön Vassijaure. Vår camping är utrustad med servicehus där du ges möjlighet att diska och duscha och bastu. Incheckning sker under vintersäsong i receptionen.

För mer information, kontakta oss via telefon: 0980-641 00 eller mail: bokning@laplandresorts.se

Boka säsongsplats på campingen

Förmåner säsongs- och helårsgäst

Vi tycker att det ska vara förmånligt att vara säsongscampare i Riksgränsen, därför får du som säsongs- och helårsgäst:

  • 20% rabatt på alla restauranger i Riksgränsen & Björkliden (Max 4 pers, ej alkohol)
  • 20% rabatt på skidskola i Björkliden (Gäller vid ett tillfälle)
  • Fri entré till Grönan, Riksgränsen & Baren Rallaren, Björkliden (Max 4 pers, ej särskilda arrangemang)
  • 25% rabatt på 4st valfria liftkort (Kan utnyttjas under skidsäsongen 2020)
  • Fri entré till Relaxen SPA & Sauna i Riksgränsen (Gäller för max 4 pers vid ett tillfälle, sön-ons)

*Med reservation för ändringar och feltryck. (Gäller endast säsongs och helårsgäster)

Köp ditt säsongsskidpass med campingrabatt här

PRISLISTA CAMPING

Campingplats
Säsongsplats vinter ÅRSCAMPING
Excl. El (1,75 kwa) Excl. El (1,75 kwa)
14 000 20 500
Övrig hjälp
Traktor bärgning ( ex.bilar i dike, kört fast i snö etc) 750 kr/påbörjad timme
Traktor snöskottning av campingplats 350 kr/påbörjad halvtimme
Starthjälp med startkablar 350 kr/påbörjad halvtimme
Elplats
Period Dagar Pris
Vecka 23-6 Vecka 1225 kr
3 dygn 600 kr
Dygn 250 kr
Gasolplats
Period Dagar Pris
Vecka 23-6 Vecka 1020 kr
3 dygn 500 kr
Dygn 195 kr
Tältplats
Tälttyp Pris
Tält Campingen normal stora 1-6 mannatält 170 kr/dygn och tält
Tält på fjället men önskar tillgång till servicehuset 100 kr/person
Tält på Låkta, för tillgång till faciliteter WC/dusch & bastu 100 kr/person

Felanmälan camping

Är det något problem på campingen? Skicka in din felanmälan via formuläret nedan så åtgärdar vi så fort vi kan.
jQuery(document).bind(’gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 8) {} } );jQuery(document).bind(’gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} );
jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(’gform_post_render’, [8, 1]) } );

ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE PLATSARRENDE I BJÖRKLIDEN/RIKSGRÄNSEN

1. Att tillse att vagnen är brandförsäkrad, gasolsystemet är täthetskontrollerat minst vartannat år samt el-utrustning är godkänd enligt gällande bestämmelser.

2. El-anslutningen är 10A med möjlighet att ta ut 2200W. Alla kablar ska vara av EU-godkänd typ, RDOD eller
RDOT 1,5 mm², eller likvärdig Kabeln ska inte vara längre än nödvändigt då spänningsfall uppkommer. Håller inte säkringen beror det oftast på överbelastning eller att något fel uppstått i Er husvagn/kabel. Om en huvudsäkring går sönder, kontakta personalen. Det är campinggästens skyldighet att se till att säkring av rätt styrka, 10A, sitter i elstolpen. Manipulering av säkring innebär omedelbar uppsägning! Kabel-TV anslutning finns vid varje plats med el-stolpen. Gästen håller själv med antennkabel.

3. Spillvatten får under inga omständigheter tappas direkt på marken. Använd täta kärl (enligt svensk miljö- och hälsoskyddslag) och töm på anvisade platser. Vid minusgrader är öppet kärl tillåtet. Fruset vatten töms i sopcontainern, EJ i utslagsvask.

4. Kulkopplingen får inte placeras mot el-plinten, inte vara låst och handbromsen inte åtdragen.

Kulkopplingens ytterände markeras 1,8-2,0 m över marken för att undvika vagnskador vid snöröjning. LRAB ansvarar ej för ev. skada som uppkommer på ej synliga elkablar.

5. Inget skadeansvar vid snöröjning tas för föremål dolda under snön

6. Ingen snöröjning sker mellan vagnarna för att i största möjliga mån undvika skador.

7. Meddela senast en vecka innan ni avser ställa upp/avresa med vagnen.

Vid incheckning utdelas markeringskort som ska sättas upp väl synlig i fönstret på vagnen, samt 2 st nyckelkort till servicehus. Vid ersättningskort utgår en avgift 100kr/kort

8. Under säsong snöröjs endast de allmänna ytorna på campingen, ej mellan vagnarna.

9. Förhyrd plats får ej överlåtas eller uthyras i andra hand till annan person utan campingvärdens medgivande.

Vid påkommen förekomst av andrahandsuthyrning har LRAB rätten att häva avtalet utan återbetalning.

10. Skoter parkeras mellan husvagnarna och får användas till och från skoterled. Inom tätbebyggt område i råder 30 km/h. Skyltning gällande skotertrafik inom vårt verksamhetsområde måste efterföljas. Efterlevs inte detta och om snöskoterförare kan härledas till viss säsongsplats innehar LRAB rätten att efter varning säga upp avtal om plats. Det namn som står på bokningen är ansvarig för att personer härledda till platsen följer dessa regler.

11. Mängden brandfarliga gaser och vätskor får vara maximalt 60 liter gasol (2st P11) och 100 liter brandfarlig vätska (t ex bensin) per hushåll (campingenhet). Brandfarliga bränslen (bensin, fotogen) får ej förvaras under eller i husvagnen (husvagnens ordinarie gasolsystem undantaget).

12. Mellan 22:00-06:00 råder nattro, dvs inga ljud som kan störa grannarna får förekomma. Bensin-/dieseldrivna el-aggregat slås av senast kl. 22:00. Omgivningen får inte utsättas för orimlig störning. Sundhet, ordning och gott skick bevaras inom campingen. Vid säsongsslut/då ekipaget lämnar platsen ska platsen renstädas. Om kostnader för röjning av plats uppkommer debiteras arrendatorn.

13. Om villkoren inte följs eller arrendatorn i övrigt uppträder störande på hyrd plats, äger campingvärden efter tillsägelse rätt att häva avtalet utan rätt till återbetalning av arrendeavgiften. Uppmaning att vidtaga rättelse eller hävning kan delges gästen antingen muntligt eller genom rekommenderat brev. Om husvagn mm inte avlägsnas från platsen senast vid arrendetidens utgång eller en vecka efter hävning av kontraktet, äger campingvärden rätt att på gästens bekostnad bortforsla egendomen.

14. Full betalning av hyrd plats sker enligt fakturans angivna datum. Om betalning uteblir har LRAB rätt att annullera platsen och hyra ut till annan gäst.
*Alla ny bokningar av års-/säsongplats bokas online och hela summan betalas vid bokningstillfället.

15. Utebliven betalning innebär inte automatiskt att platsen är uppsagd. Uppsägning av plats ska ske skriftligt enligt gällande villkor, se avtal

16. Elavgift
Säsongsplats Björkliden/Riksgränsen – Inför incheckning och efter sista utcheckningsdag avläser LRAB platsens el-stolpe. Betalning sker mot faktura efter avslutad arrendeperiod.
Årsplats Björkliden & Riksgränsen – Betalning av elavgift sker mot faktura vid två tillfällen (juni och oktober) under arrendeperioden.
El- stolparna avläses 31 maj och 25 september.
Hyresgästen ansvarar för sin elförbrukning, med rekommendation att hålla sin el- stolpe låst under sin arrendeperiod.

17. När Du hyr husvagnsplats har Du normalt förtur till samma campingplats nästkommande år. Vi reserverar oss för förändringar utanför vår kontroll vilka kan påverka dessa rutiner.

18. Husvagnen parkeras längst till höger på platsen med aktern så långt bak på platsen som möjligt, är ekipaget inte är korrekt uppställt, ska hyresgästen mot anmodan flytta ekipaget till korrekt läge.

19. Av utrymmesskäl kan endast en bil ställas upp på varje säsongsplats. Övriga bilar ställs på de allmänna parkeringsplatserna. Fordon ska parkeras på platsen så grannar ej utsätts för olägenhet.

20. Hyresgästen är skyldig att försäkra sig om att LRAB har korrekta namn, adress, telefon och e-mail uppgifter. Vid förändringar ska det meddelas LRAB.

21. LRAB förmedlar all information och fakturering via den uppgivna e -mail adressen. Om inte e- mail adress ska användas måste det meddelas till camping@laplandresorts.se

22. F rom 1 januari 2018, kommer Lapland Resorts endast tillåta registrerade och besiktade samt godkända husvagnar.

23. Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras omgående under vistelsen till anläggningen eller till av anläggningen anvisad person. Beställaren har inte rätt att åberopa fel om beställaren inte inom skälig tid efter det att beställaren märkt eller bort märka felet underrättar Lapland Resorts AB därom.

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR HUSVAGN – RIKSGRÄNSEN/BJÖRKLIDEN

Bakgrund
Upplåtaren driver Campingen i Riksgränsen/Björkliden. Gästen har anmält sitt intresse att hyra en uppställningsplats för husvagn i Campingen. Parterna har med anledning därav kommit överens om följande.
1. Upplåtelse
1.1 Upplåtaren upplåter uppställningsplats på Campingen enligt bifogad karta, Bilaga 3 (”Uppställningsplatsen”) på nedan angivna villkor.
1.2 I upplåtelsen ingår även en rätt för Gästen att nyttja den i campingen befintliga servicebyggnaden med däri befintliga toaletter, duschar, tork- och diskrum.
1.3 Till varje uppställningsplats finns ett eluttag med en 10 ampere säkring.
1.4 Gäster har även rätt att uppföra en förgård/spiketält. Största tillåtna mått är en bredd på max 2,5 meter, längd på max 4,5 meter och med en högsta höjd på 2,4 meter dock får höjden ej överstiga husvagnen. I Bilaga 1, Avtal och regler för ”spiketält/ förgård, framgår det mer detaljerat vilka krav som ställs på spiketält/förgård.

Befintliga spiketält/förgårdar i Riksgränsen, berörs inte av ovan krav. Förutsatt att platsen inte sägs upp och förgården avlägsnas. Om platsen byter ägare gäller ovan krav.

2. Avtalstid
2.1 Upplåtelsen för årsplats avser perioden 25 september år ett – 25 september efterföljande år
2.2 Upplåtelse för säsongsplats avser perioden 25 september – 31 maj
2.3 Sägs inte avtalet upp för hyrd plats, senast 3 månader innan ny periodstart (25 september) av någondera part efterföljande år, förlängs avtalet med ett (1) år i taget.
2.4 Uppsägning av plats ska ske skriftligt, till camping@laplandresorts.se

3. Avgift, betalningsvillkor, avbokningsavgift m m
3.1 Årsavgiften är för närvarande 20 500 kr och säsongsavgiften är 14 000 kr och betalas mot faktura som skickas ut på beställarens uppgivna e- mail adress.
*Förlängning från säsongsplats till årsplats 8 500kr (över sommarsäsong)
*Alla ny bokningar av års-/säsongsplats bokas online och hela summan betalas vid bokningstillfället.
3.2 El tillkommer exklusivt, 1,75kr/kwh.
3.3 El ingår inte i hyresavgiften utan debiteras separat mot faktura efter en avläsning av den faktiska elförbrukningen.
3.4 En slutavläsning och slutreglering görs även vid Avtalstidens utgång. Fakturan skickas på beställarens uppgivna e- mail.
3.5 Om uppsägning av plats ej skett enligt punkt 2:3, skickas en faktura som avser ny period.
3.6 Vid uppsägning av hyrd plats efter 25 september – 25 oktober ska beställaren betala 20% av det bokade värdet.
Vid uppsägning av hyrd plats efter 25 oktober ska beställaren betala 100% av det bokade värdet.

4. Allmänna villkor
4.1 För vistelse på Campingen gäller vid var tid gällande ”Allmänna villkor gällande säsongsplatsarrende”. De allmänna avtalsvillkoren, i lydelse per 2016-09-16, bifogas detta avtal och Gästen uppmanas att noga läsa igenom dessa.
4.2 Överträdelse av de allmänna avtalsvillkoren, underlåtenhet att fullgöra sina betalningsförpliktelser och/eller annat avtalsbrott kan leda till omedelbar uppsägning av avtalet samt avvisning från Campingen.