/

LAPLAND RESORTS AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRA AV STUGOR, HOTELLRUM M.M.

Bokning

Bokning kan göras via online-bokning, e-post eller telefon. Vid alla bokningar som görs via telefon eller e-post debiteras beställaren en bokningsavgift om 350kr.

Bokningen gäller för såväl Lapland Resorts AB som för beställaren, så snart Lapland Resorts AB erhållit betalningen och beställaren inom 10 dagar efter beställningstidpunkten ej har avbokat sin reservation.  I och med att bokningen har betalats har beställaren godtagit gällande betalnings-och avbokningsvillkor. Det är beställarens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga.

Betalning

När bokning görs via online-bokning så innebär det att hela beloppet debiteras beställarens betalkort i samband med köp. Vid bokning via e-post eller telefon skickas en betallänk till beställarens e-post. Via betallänken betalar beställaren 100 % av bokningssumman med sitt betalkort. Betalningen skall göras senast 10 dagar efter beställningsdatum, om betalning inte görs inom denna tid avbokas vistelsen.

Vid bokning mindre än 10 dagar till ankomstdag tillämpas ej fri avbokning och betalning ska ske omgående.

Har du ett presentkort som du vill använda, kontakta bokningsavdelningen.

Avbeställning

Vid avbeställning gjord tidigare än tjugonio (29) dagar före avtalad ankomstdag återbetalas 80% av bokningssumman. Vid avbeställning gjord senare än tjugonio (29) dagar före avtalad ankomstdag återbetalas 10% av bokningssumman. Vid avbeställning på ankomstdagen eller noshow sker ingen återbetalning. Eventuell erlagd avgift för avbeställningsskydd återbetalas ej.

Avbeställning kan ske skriftligen eller muntligen. Muntlig avbeställning gäller endast efter det att beställaren har mottagit en skriftlig bekräftelse från Lapland Resorts AB. Skriftlig avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då avbeställningen kommit Lapland Resorts AB tillhanda.

Avbeställningsskydd vid sjukdom etc

Beställaren har rätt att vid bokningstillfället teckna ett avbeställningsskydd om 500 kr per bokning. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbeställning. Med undantag för en expeditionsavgift om 20% av totalbeloppet och avgiften för avbeställningsskyddet innebär avbeställningsskyddet att beställaren skyddas mot avbeställningskostnader på grund av följande omständigheter vilka inte får ha varit kända vid bokningstillfället;

a) Dödsfall, sjukdom eller olyckshändelse av allvarlig art som drabbat beställaren, beställarens make/maka, sambo, familj, eller medresenär.

b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret;

Avbeställningen kan ske skriftligen eller muntligen. Muntlig avbeställning gäller endast efter det att beställaren har mottagit en skriftlig bekräftelse från Lapland Resorts AB. Skriftlig avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då avbeställningen kommit Lapland Resorts AB tillhanda. Beställaren måste, för att kunna åberopa avbeställningsskyddets återbetalningsregler, kunna styrka förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall sändas till Lapland Resorts AB så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Vid avbruten vistelse återbetalar Lapland Resorts AB erlagd betalning för resterande hela dygn under förutsättning att avbrottet beror på omständigheter hänförliga till punkt a) eller b) ovan

Ändringar

Beställaren har efter Lapland Resorts ABs godkännande rätt att göra ändringar i sin bokning. Vid ändringar debiterar Lapland Resorts AB en ändringsavgift om tvåhundra (200) kronor per ändring. Lapland Resorts AB har rätt att omflytta beställaren till annan likvärdig stuga/rum/lägenhet på grund av händelser som ligger utanför Lapland Resorts ABs kontroll. Om det är möjligt skall Lapland Resorts AB delge beställaren sådana ändringar före tillträdet och annars så snart som möjligt. Beställaren har inte rätt att helt eller delvis underlåta att betala avtalade avgifter på grund av ändringar under denna bestämmelse.

Beställarens rättigheter

Beställaren får frånträda avtalet om Lapland Resorts AB inte tillhandahåller stugan/rummet/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte kan erbjuda en likvärdig stuga/rum/lägenhet. Frånträder beställaren avtalet på denna grund skall Lapland Resorts AB återbetala hela hyresbeloppet med avdrag för den nytta beställaren kan ha haft av stugan/rummet. Beställaren kan istället för att frånträda avtalet begära att Lapland Resorts AB sätter ned hyran.

Beställarens vårdplikt

Beställaren skall vårda stugan/rummet/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för anläggningen. Beställaren svarar själv för alla skador som uppstår på stugan/rummet/lägenheten och dess inventarier genom att beställaren eller någon i beställarens sällskap varit vårdslös. Stugan/rummet/lägenheten får inte användas till något annat än vad som avtalats vid bokning och beställaren får inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet/lägenheten än vad beställaren uppgett vid bokning. Rör bokningen en stuga skall stugan lämnas i städat skick. Vid bristfällig städning debiteras en städavgift. Alla rum/stugor samt allmänna utrymmen är rökfria.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.

Parterna har rätt att frånträda avtalet om stugan/rummet/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som inte gått att förutse eller påverka. Vid frånträdande av avtalet i enlighet med denna bestämmelse skall Lapland Resorts AB återbetala vad beställaren betalat, med avdrag för den nytta beställaren haft av stugan/ rummet. Lapland Resorts AB återbetalar endast vad beställaren har betalat, vid transport strejker/konflikter, om transporten har bokats av Lapland Resorts AB. 

Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras omgående under vistelsen till anläggningen eller till av anläggningen anvisad person. Beställaren har inte rätt att åberopa fel om beställaren inte inom skälig tid efter det att beställaren märkt eller bort märka felet underrättar Lapland Resorts AB därom.

Tvist

För den händelse beställaren har reklamationer att framställa och överenskommelse inte har kunnat träffas mellan Lapland Resorts AB och beställaren har beställaren möjlighet att hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. 

Lapland Resorts AB’s särskilda villkor vid grupper, företag, konferenser och övriga arrangemang

1. Definitioner

Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med leverantör (nedan LRAB) avses den anläggning som levererar arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster. Ordermottagare är den person hos leverantören vilken utfärdat beställningsbekräftelsen.

2. Beställning

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. LRAB’s ordermottagare utfärdar, efter godkänd offert, en bokningsbekräftelse, vilken beställaren återsänder underskriven till densamme.

3. Bokningsavgift

Faktura på bokningsavgift sänds omgående av LRAB efter bekräftad beställning. Bokningsavgiften (avräknas slutlikviden) motsvarar 25 % av bekräftad beställningsvärde och förfaller, om inte annat avtalats, till betalning 10 dagar från fakturadatum. Bokningsavgiften återbetalas ej i samband med avbokning eller minskat antal deltagare. Erläggs inte bokningsavgiften är beställningen inte bindande för LRAB och vistelsen avbokas.   

4. Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. bör det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

5. Värdefull egendom

Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i LRAB’s förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa LRAB om detta. Vid stöld eller liknande är LRAB ersättningsskyldig endast om LRAB genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

6. Avbeställning

Avbeställning skall ske skriftligt via brev eller elektronisk post till ordermottagaren. Vid avbeställning tidigare än 29 dagar före arrangemangets första dag ersätter beställaren LRAB med bokningsavgiften. Vid avbeställning senare än 29 dagar före arrangemangets första dag ersätter beställaren LRAB med 90 procent av totala värdet av beställningen. Vid avbeställning på ankomstdagen ersätter beställaren LRAB med 100% av totala värdet av beställningen. Skulle tvist om beställarens ersättningsskyldighet uppkomma har LRAB rätt att innehålla förskottsbetalat belopp upp till omtvistat belopp till dess Ansvarsnämnden avgjort tvistefrågan.

7. Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Ska deltagarna på plats, var för sig, betala beställningen måste detta godkännas av LRAB. Uteblir deltagare från beställt arrangemang medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 10 dagar från fakturans datum. Om denna betalningsfrist överskrids har LRAB rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

8. Reservation för prisändringar

a) Om kostnader för leverans enligt beställningen ökar till följd av höjda skatter, devalvering, myndigheters beslut eller därmed jämförbara omständigheter är LRAB berättigad att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen.

b) Om LRAB vill reservera sig mot prishöjningar skall LRAB tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.

c) LRAB skall omgående informera beställaren då pristillägg sker.

9. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför LRAB’s kontroll, berättigar LRAB att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

10. Ansvar för egendom/vållande av skada

LRAB har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i LRAB’s lokaler. Skulle det visa sig att LRAB eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar LRAB för den förkomna/skadade egendomen. LRAB ansvarar också för egendom som förvaras i av LRAB låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 5). Beställaren är ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse eller oaktsamhet vållar LRAB.

11. Tvister

Vänd er i första hand direkt LRAB’s ordermottagare med eventuella synpunkter. För att lösa tvister och oklarheter vid grupper, konferenser och övriga arrangemang står SHR’s ansvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande. SHR’s medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.

ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE PLATSARRENDE I BJÖRKLIDEN/RIKSGRÄNSEN

 1. Att tillse att vagnen är brandförsäkrad, gasolsystemet är täthetskontrollerat minst vartannat år samt el-utrustning är godkänd enligt gällande bestämmelser.
 2. El-anslutningen är 10A med möjlighet att ta ut 2200W. Alla kablar ska vara av EU-godkänd typ, RDOD ellerRDOT 1,5 mm², eller likvärdig Kabeln ska inte vara längre än nödvändigt då spänningsfall uppkommer. Håller inte säkringen beror det oftast på överbelastning eller att något fel uppstått i Er husvagn/kabel. Om en huvudsäkring går sönder, kontakta personalen. Det är campinggästens skyldighet att se till att säkring av rätt styrka, 10A, sitter i elstolpen. Manipulering av säkring innebär omedelbar uppsägning! Kabel-TV anslutning finns vid varje plats med el-stolpen. Gästen håller själv med antennkabel.
 3. Spillvatten får under inga omständigheter tappas direkt på marken. Använd täta kärl (enligt svensk miljö- och hälsoskyddslag) och töm på anvisade platser. Vid minusgrader är öppet kärl tillåtet. Fruset vatten töms i sopcontainern, EJ i utslagsvask.
 4. Husvagnens kulkoppling får inte placeras mot el-plinten, inte vara låst och handbromsen inte åtdragen.
  Kulkopplingens ytterände markeras 1,8-2,0 m över marken för att undvika vagnskador vid snöröjning. Uppställd och intilliggande släpvagns kulkoppling får inte placeras mot el-plinten. Kulkopplingens ytterände markeras 1,8-2,0 m över marken för att undvika vagnskador vid snöröjningVärmekällor, oavsett syfte, på/i släpvagn är ej tillåtenLRAB ansvarar ej för ev. skada som uppkommer på ej synliga elkablar
 5. Inget skadeansvar vid snöröjning tas för föremål dolda under snön
 6. Ingen snöröjning sker mellan vagnarna för att i största möjliga mån undvika skador.
 7. Meddela senast en vecka innan ni avser ställa upp/avresa med vagnen. Vid incheckning utdelas markeringskort som ska sättas upp väl synlig i fönstret på vagnen, samt 2 st nyckelkort till servicehus. Vid ersättningskort utgår en avgift 100kr/kort
 8. Under säsong snöröjs endast de allmänna ytorna på campingen, ej mellan vagnarna.
 9. Förhyrd plats får ej överlåtas eller uthyras i andra hand till annan person utan campingvärdens medgivande.Vid påkommen förekomst av andrahandsuthyrning har LRAB rätten att häva avtalet utan återbetalning.
 10. Skoter parkeras mellan husvagnarna och får användas till och från skoterled. Inom tätbebyggt område i råder 30 km/h. Skyltning gällande skotertrafik inom vårt verksamhetsområde måste efterföljas. Efterlevs inte detta och om snöskoterförare kan härledas till viss säsongsplats innehar LRAB rätten att efter varning säga upp avtal om plats. Det namn som står på bokningen är ansvarig för att personer härledda till platsen följer dessa regler.
 11. Mängden brandfarliga gaser och vätskor får vara maximalt 60 liter gasol (2st P11) och 100 liter brandfarlig vätska (t ex bensin) per hushåll (campingenhet). Brandfarliga bränslen (bensin, fotogen) får ej förvaras under eller i husvagnen (husvagnens ordinarie gasolsystem undantaget).
 12. Mellan 22:00-06:00 råder nattro, dvs inga ljud som kan störa grannarna får förekomma. Bensin-/dieseldrivna el-aggregat slås av senast kl. 22:00. Omgivningen får inte utsättas för orimlig störning. Sundhet, ordning och gott skick bevaras inom campingen. Vid säsongsslut/då ekipaget lämnar platsen ska platsen renstädas. Om kostnader för röjning av plats uppkommer debiteras arrendatorn.
 13. Om villkoren inte följs eller arrendatorn i övrigt uppträder störande på hyrd plats, äger campingvärden efter tillsägelse rätt att häva avtalet utan rätt till återbetalning av arrendeavgiften. Uppmaning att vidtaga rättelse eller hävning kan delges gästen antingen muntligt eller genom rekommenderat brev. Om husvagn mm inte avlägsnas från platsen senast vid arrendetidens utgång eller en vecka efter hävning av kontraktet, äger campingvärden rätt att på gästens bekostnad bortforsla egendomen.
 14. Full betalning av hyrd plats sker enligt bokningsbekräftelse antingen via betallänk med kort . Betalningen ska vara oss tillhanda 31 augusti. Om betalning uteblir har LRAB rätt att annullera platsen och hyra ut till annan gäst. *Alla ny bokningar av års-/säsongplats bokas online och hela summan betalas vid bokningstillfället.
 15. Utebliven betalning innebär inte att platsen automatiskt är uppsagd. Uppsägning av plats ska ske skriftligt enligt gällande villkor, se avtal
 16. Elavgift
  Säsongsplats Björkliden/Riksgränsen – Inför incheckning och efter sista utcheckningsdag avläser LRAB platsens el-stolpe. Betalning sker mot faktura efter avslutad arrendeperiod. Årsplats Björkliden & Riksgränsen – Betalning av elavgift sker mot faktura vid två tillfällen (juni och oktober) under arrendeperioden. El- stolparna avläses 1 juni och innan ny på ställning i september. Hyresgästen ansvarar för sin elförbrukning, med rekommendation att hålla sin el- stolpe låst under sin arrendeperiod.
 17. När Du hyr husvagnsplats har Du normalt förtur till samma campingplats nästkommande år. Vi reserverar oss för förändringar utanför vår kontroll vilka kan påverka dessa rutiner.
 18. Husvagnen parkeras längst till höger på platsen med aktern så långt bak på platsen som möjligt, är ekipaget inte är korrekt uppställt, ska hyresgästen mot anmodan flytta ekipaget till korrekt läge.
 19. Av utrymmesskäl kan endast en bil ställas upp på varje säsongsplats. Övriga bilar ställs på de allmänna parkeringsplatserna. Fordon ska parkeras på platsen så grannar ej utsätts för olägenhet.
 20. Hyresgästen är skyldig att försäkra sig om att LRAB har korrekta namn, adress, telefon och e-mail uppgifter. Vid förändringar ska det meddelas LRAB.
 21. LRAB förmedlar all information och fakturering via den uppgivna e -mail adressen. Om inte e- mail adress ska användas måste det meddelas till camping@laplandresorts.se
 22. From 1 januari 2018, kommer Lapland Resorts endast tillåta registrerade och besiktade samt godkända husvagnar.
 23. Reklamation.
  Eventuella anmärkningar skall framföras omgående under vistelsen till anläggningen eller till av anläggningen anvisad person. Beställaren har inte rätt att åberopa fel om beställaren inte inom skälig tid efter det att beställaren märkt eller bort märka felet underrättar Lapland Resorts AB därom.

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR HUSVAGN  RIKSGRÄNSEN/BJÖRKLIDEN

Bakgrund

Upplåtaren driver Campingen i Riksgränsen/Björkliden. Gästen har anmält sitt intresse att hyra en uppställningsplats för husvagn i Campingen. Parterna har med anledning därav kommit överens om följande.

 1. Upplåtelse

1.1 Upplåtaren upplåter uppställningsplats på Campingen enligt bifogad karta, Bilaga 3 (”Uppställningsplatsen”) på nedan angivna villkor.

1.2 I upplåtelsen ingår även en rätt för Gästen att nyttja den i campingen befintliga servicebyggnaden med däri befintliga toaletter, duschar, tork- och diskrum.

1.3 Till varje uppställningsplats finns ett eluttag med en 10 ampere säkring.

1.4 Gäster har även rätt att uppföra en förgård/spiketält. Största tillåtna mått är en bredd på max 2,5 meter, längd på max 4,5 meter och med en högsta höjd på 2,4 meter dock får höjden ej överstiga husvagnen. I Bilaga 1, Avtal och regler för ”spiketält/ förgård, framgår det mer detaljerat vilka krav som ställs på spiketält/förgård.

Befintliga spiketält/förgårdar i Riksgränsen, berörs inte av ovan krav. Förutsatt att platsen inte sägs upp och förgården avlägsnas. Om platsen byter ägare gäller ovan krav.

 1. Avtalstid

2.1 Upplåtelsen för årsplats avser perioden  september år ett – september efterföljande år ( datum varierar)

2.2 Upplåtelse för säsongsplats avser perioden  september – maj  (datum varierar)

Upplåtelsen för årsplats avser perioden september – september efterföljande år

2.3 Sägs inte avtalet upp för hyrd plats, senast 3 månader innan ny periodstart (september) av någondera part efterföljande år, förlängs avtalet med ett (1) år i taget.

2.4 Uppsägning av plats ska ske skriftligt, till camping@laplandresorts.se

      3. Avgift, betalningsvillkor, avbokningsavgift m m

3.1 Årsavgiften är för närvarande 21 925 kr och säsongsavgiften är 14 970 kr och betalas via betallänk med kort som skickas ut på beställarens uppgivna e- mail adress.  *Förlängning från säsongsplats till årsplats 8 800kr (över sommarsäsong) *Alla ny bokningar av års-/säsongsplats bokas online och hela summan betalas vid bokningstillfället.

3.2 Avgift debiteras vid beställning av traktorskottning. Se gällande pris https://bjorkliden.com/camping/

3.3 El tillkommer exklusivt, 1,95kr/kwh.

3.4 El ingår inte i hyresavgiften utan debiteras separat mot faktura efter en avläsning av den faktiska elförbrukningen.

3.5 En slutavläsning och slutreglering görs även vid Avtalstidens utgång. Fakturan skickas på beställarens uppgivna e- mail.

3.6 Om uppsägning av plats ej skett enligt punkt 2:3, skickas en faktura som avser ny period.

3.7 Avgift 1000kr debiteras vid ej inlämnad elskåpsnyckel efter avslutad års- och säsongsplats samt vid uppsägning av plats.

3.8 Vid uppsägning av hyrd plats efter sista augusti ska beställaren betala 20% av det bokade värdet. Vid uppsägning av hyrd plats efter september  beställaren betala 100% av det bokade värdet. 

         4. Allmänna villkor

4.1 För vistelse på Campingen gäller vid var tid gällande ”Allmänna villkor gällande säsongsplatsarrende”. De allmänna avtalsvillkoren, i lydelse per 2016-09-16, bifogas detta avtal och Gästen uppmanas att noga läsa igenom dessa.

4.2 Överträdelse av de allmänna avtalsvillkoren, underlåtenhet att fullgöra sina betalningsförpliktelser och/eller annat avtalsbrott kan leda till om edelbar uppsägning av avtalet samt avvisning från Campingen

LAPLAND RESORTS AB’S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AKTIVITETER.

Bokning

Bokning kan göras via online-bokning. Bokningen gäller för såväl Lapland Resorts AB som för beställaren, så snart Lapland Resorts AB erhållit betalningen och beställaren inom 10 dagar efter beställningstidpunkten ej har avbokat sin reservation.  I och med att bokningen har betalats har beställaren godtagit gällande betalnings-och avbokningsvillkor. Det är beställarens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att datum är korrekta.

Betalning

När bokning görs via online-bokning så innebär det att hela beloppet debiteras beställarens betalkort i samband med köp. Har du ett presentkort som du vill använda, kontakta bokningsavdelningen.

Avbeställning

Vid avbeställning gjord tidigare än tjugonio (29) dagar före avtalad ankomstdag återbetalas 100% av bokningssumman. Vid avbeställning gjord senare än tjugonio (29) dagar före avtalad ankomstdag återbetalas 10% av bokningssumman. Vid avbeställning på ankomstdagen eller noshow sker ingen återbetalning. Eventuell erlagd avgift för avbeställningsskydd återbetalas ej.

Avbeställning kan ske skriftligen eller muntligen. Muntlig avbeställning gäller endast efter det att beställaren har mottagit en skriftlig bekräftelse från Lapland Resorts AB. Skriftlig avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då avbeställningen kommit Lapland Resorts AB tillhanda.

Beställarens rättigheter

Beställaren får frånträda avtalet om Lapland Resorts AB inte tillhandahåller Aktivitet i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte kan erbjuda en likvärdig aktivitet. Frånträder beställaren avtalet på denna grund skall Lapland Resorts AB återbetala hela priset med avdrag för den nytta beställaren kan ha haft av Aktivitet. Beställaren kan istället för att frånträda avtalet begära att Lapland Resorts AB sätter ned priset.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.

Parterna har rätt att frånträda avtalet om Aktivitet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som inte gått att förutse eller påverka. Vid frånträdande av avtalet i enlighet med denna bestämmelse skall Lapland Resorts AB återbetala vad beställaren betalat, med avdrag för den nytta beställaren haft av aktivitet. Lapland Resorts AB återbetalar endast vad beställaren har betalat, vid transport strejker/konflikter, om transporten har bokats av Lapland Resorts AB.

Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras omgående under vistelsen till anläggningen eller till av anläggningen anvisad person. Beställaren har inte rätt att åberopa fel om beställaren inte inom skälig tid efter det att beställaren märkt eller bort märka felet underrättar Lapland Resorts AB därom.

Tvist

För den händelse beställaren har reklamationer att framställa och överenskommelse inte har kunnat träffas mellan Lapland Resorts AB och beställaren har beställaren möjlighet att hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.