Allmänna villkor gällande platsarrende i Björkliden/Riksgränsen.

1. Att tillse att vagnen är brandförsäkrad, gasolsystemet är täthetskontrollerat minst vartannat år samt el-utrustning är godkänd enligt gällande bestämmelser.

2. El-anslutningen är 10A med möjlighet att ta ut 2200W. Alla kablar ska vara av EU-godkänd typ, RDOD eller
RDOT 1,5 mm², eller likvärdig Kabeln ska inte vara längre än nödvändigt då spänningsfall uppkommer. Håller inte säkringen beror det oftast på överbelastning eller att något fel uppstått i Er husvagn/kabel. Om en huvudsäkring går sönder, kontakta personalen. Det är campinggästens skyldighet att se till att säkring av rätt styrka, 10A, sitter i elstolpen. Manipulering av säkring innebär omedelbar uppsägning! Kabel-TV anslutning finns vid varje plats med el-stolpen. Gästen håller själv med antennkabel.

3. Spillvatten får under inga omständigheter tappas direkt på marken. Använd täta kärl (enligt svensk miljö- och hälsoskyddslag) och töm på anvisade platser. Vid minusgrader är öppet kärl tillåtet. Fruset vatten töms i sopcontainern, EJ i utslagsvask.

4. Kulkopplingen får inte placeras mot el-plinten, inte vara låst och handbromsen inte åtdragen.
Kulkopplingens ytterände markeras 1,8-2,0 m över marken för att undvika vagnskador vid snöröjning. LRAB ansvarar ej för ev. skada som uppkommer på ej synliga elkablar.

5. Inget skadeansvar vid snöröjning tas för föremål dolda under snön

6. Ingen snöröjning sker mellan vagnarna för att i största möjliga mån undvika skador.

7. Meddela senast en vecka innan ni avser ställa upp/avresa med vagnen.
Vid incheckning utdelas markeringskort som ska sättas upp väl synlig i fönstret på vagnen, samt 2 st nyckelkort till servicehus. Vid ersättningskort utgår en avgift 100kr/kort
Björkliden Camping är ansluten i SCR -Svensk Camping. Ett medlemskap i SCR krävs och gästen måste själv förse sig med giltigt SCR märke, www.scr.se
Medlemskapet ska kunna uppvisas vid incheckning.
Gäller ej Riksgränsen Camping som inte är ansluten till Svensk Camping.

8. Under säsong snöröjs endast de allmänna ytorna på campingen, ej mellan vagnarna.

9. Förhyrd plats får ej överlåtas eller uthyras i andra hand till annan person utan campingvärdens medgivande.
Vid påkommen förekomst av andrahandsuthyrning har LRAB rätten att häva avtalet utan återbetalning.

10. Skoter parkeras mellan husvagnarna och får användas till och från skoterled. Inom tätbebyggt område i råder 30 km/h. Skyltning gällande skotertrafik inom vårt verksamhetsområde måste efterföljas. Efterlevs inte detta och om snöskoterförare kan härledas till viss säsongsplats innehar LRAB rätten att efter varning säga upp avtal om plats. Det namn som står på bokningen är ansvarig för att personer härledda till platsen följer dessa regler.

11. Mängden brandfarliga gaser och vätskor får vara maximalt 60 liter gasol (2st P11) och 100 liter brandfarlig vätska (t ex bensin) per hushåll (campingenhet). Brandfarliga bränslen (bensin, fotogen) får ej förvaras under eller i husvagnen (husvagnens ordinarie gasolsystem undantaget).

12. Mellan 22:00-06:00 råder nattro, dvs inga ljud som kan störa grannarna får förekomma. Bensin-/dieseldrivna el-aggregat slås av senast kl. 22:00. Omgivningen får inte utsättas för orimlig störning. Sundhet, ordning och gott skick bevaras inom campingen. Vid säsongsslut/då ekipaget lämnar platsen ska platsen renstädas. Om kostnader för röjning av plats uppkommer debiteras arrendatorn.

13. Om villkoren inte följs eller arrendatorn i övrigt uppträder störande på hyrd plats, äger campingvärden efter tillsägelse rätt att häva avtalet utan rätt till återbetalning av arrendeavgiften. Uppmaning att vidtaga rättelse eller hävning kan delges gästen antingen muntligt eller genom rekommenderat brev. Om husvagn mm inte avlägsnas från platsen senast vid arrendetidens utgång eller en vecka efter hävning av kontraktet, äger campingvärden rätt att på gästens bekostnad bortforsla egendomen.

14. Full betalning av hyrd plats sker enligt fakturans angivna datum. Om betalning uteblir har LRAB rätt att annullera platsen och hyra ut till annan gäst.

15. Utebliven betalning innebär inte automatiskt att platsen är uppsagd. Uppsägning av plats ska ske skriftligt enligt gällande villkor, se avtal

16. Elavgift
Säsongsplats Björkliden/Riksgränsen – Inför incheckning och efter sista utcheckningsdag avläser LRAB platsens el-stolpe. Betalning sker mot faktura efter avslutad arrendeperiod.
Årsplats Björkliden & Riksgränsen – Betalning av elavgift sker mot faktura vid två tillfällen (juni och oktober) under arrendeperioden.
El- stolparna avläses 31 maj och 25 september.
Hyresgästen ansvarar för sin elförbrukning, med rekommendation att hålla sin el- stolpe låst under sin arrendeperiod.

17. När Du hyr husvagnsplats har Du normalt förtur till samma campingplats nästkommande år. Vi reserverar oss för förändringar utanför vår kontroll vilka kan påverka dessa rutiner.

18. Husvagnen parkeras längst till höger på platsen med aktern så långt bak på platsen som möjligt, är ekipaget inte är korrekt uppställt, ska hyresgästen mot anmodan flytta ekipaget till korrekt läge.

19. Av utrymmesskäl kan endast en bil ställas upp på varje säsongsplats. Övriga bilar ställs på de allmänna parkeringsplatserna. Fordon ska parkeras på platsen så grannar ej utsätts för olägenhet.

20. Hyresgästen är skyldig att försäkra sig om att LRAB har korrekta namn, adress, telefon och e-mail uppgifter. Vid förändringar ska det meddelas LRAB.

21. LRAB förmedlar all information och fakturering via den uppgivna e -mail adressen. Om inte e- mail adress ska användas måste det meddelas till camping@laplandresorts.se

22. F rom 1 januari 2018, kommer Lapland Resorts endast tillåta registrerade och besiktade samt godkända husvagnar.

23. Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras omgående under vistelsen till anläggningen eller till av
anläggningen anvisad person. Beställaren har inte rätt att åberopa fel om beställaren inte inom
skälig tid efter det att beställaren märkt eller bort märka felet underrättar Lapland Resorts AB därom.