AVTAL OM UPPLÅTELSE AV UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR HUSVAGN – Riksgränsen/Björkliden

Bakgrund
Upplåtaren driver Campingen i Riksgränsen/Björkliden. Gästen har anmält sitt intresse att hyra en uppställningsplats för husvagn i Campingen. Parterna har med anledning därav kommit överens om följande.
1. Upplåtelse
1.1 Upplåtaren upplåter uppställningsplats på Campingen enligt bifogad karta, Bilaga 3(”Uppställningsplatsen”) på nedan angivna villkor.
1.2 I upplåtelsen ingår även en rätt för Gästen att nyttja den i campingen befintliga servicebyggnaden med däri befintliga toaletter, duschar, tork- och diskrum.
1.3 Till varje uppställningsplats finns ett eluttag med en 10 ampere säkring.
1.4 Gäster har även rätt att uppföra en förgård/spiketält. Största tillåtna mått är en bredd på max 2,5 meter, längd på max 4,5 meter och med en högsta höjd på 2,4 meter dock får höjden ej överstiga husvagnen. I Bilaga 1, Avtal och regler för ”spiketält/ förgård, framgår det mer detaljerat vilka krav som ställs på spiketält/förgård.
Befintliga spiketält/förgårdar i Riksgränsen, berörs inte av ovan krav. Förutsatt att platsen inte sägs upp och förgården avlägsnas. Om platsen byter ägare gäller ovan krav.

2. Avtalstid
2.1 Upplåtelsen för årsplats avser perioden 25 september år ett – 25 september efterföljande år
2.2 Upplåtelse för säsongsplats avser perioden 25 september – 31 maj
2.3 Sägs inte avtalet upp för hyrd plats, senast 3 månader innan ny periodstart (25 september) av någondera part efterföljande år, förlängs avtalet med ett (1) år i taget.
2.4 Uppsägning av plats ska ske skriftligt, till camping@laplandresorts.se

3. Avgift, betalningsvillkor, avbokningsavgift m m
3.1 Årsavgiften är för närvarande 20 500 kr och säsongsavgiften är 14 500 kr och betalas mot faktura som skickas ut på beställarens uppgivna e- mail adress.
3.2 El tillkommer exklusivt, 1,75kr/kwh.
3.3 El ingår inte i hyresavgiften utan debiteras separat mot faktura efter en avläsning av den faktiska elförbrukningen.
3.4 En slutavläsning och slutreglering görs även vid Avtalstidens utgång. Fakturan skickas på beställarens uppgivna e- mail.
3.5 Om uppsägning av plats ej skett enligt punkt 2:3, skickas en faktura som avser ny period.
3.6 Vid uppsägning av hyrd plats efter 25 september – 25 oktober ska beställaren betala 20% av det bokade värdet.
Vid uppsägning av hyrd plats efter 25 oktober ska beställaren betala 100% av det bokade värdet.

4. Allmänna villkor
4.1 För vistelse på Campingen gäller vid var tid gällande ”Allmänna villkor gällande säsongsplatsarrende”. De allmänna avtalsvillkoren, i lydelse per 2016-09-16, bifogas detta avtal och Gästen uppmanas att noga läsa igenom dessa.
4.2 Överträdelse av de allmänna avtalsvillkoren, underlåtenhet att fullgöra sina betalningsförpliktelser och/eller annat avtalsbrott kan leda till omedelbar uppsägning av avtalet samt avvisning från Campingen.
Jag har tagit del av ”bilaga 1, Avtal och regler för ”spiketält/förgård” och ”bilaga 2, Allmänna villkor gällande platsarrende i Björkliden/Riksgränsen” och godkänner villkoren med nedan underskrift
Genom att betala fakturan godkänner gästen avtalen som beskrivs ovan.